Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.4.

Rēzeknes tehnikums turpina īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (8.3.4.0/16/I/001).

 Pumpurs

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

2018./2019. mācību gadā projektā īstenoti 174 individuālā atbalsta plāni, drīzumā tiks uzsākts individuālo atbalsta plānu izvērtēšanas process.

Projekts “PuMPuRS” ir paredzēts 1. -4. kursu izglītojamajiem. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam, projekta pedagogs mācību semestra sākumā, sastāda individuālā atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus risku mazināšanai.

Rēzeknes tehnikumā 2019./2020. mācību gada 1. semestrī ir ieplānots iesaistīt projektā 80 izglītojamos, kuriem tiks sniegts atbalsts transporta, ēdināšanas un naktsmītnes izdevumu* kompensācijā. Izglītojamajiem, kuriem ir grūtības kāda mācību priekšmeta apguvē, tiks piedāvātas papildus konsultācijas.

*- cenrādis par Dienesta viesnīcu noteikts, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 484 ”Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis.”

 ESF   IKVD

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.4. Rēzeknes tehnikums turpina īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (8.3.4.0/16/I/001).