Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.4.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.

 Pumpurs

Rēzeknes tehnikums turpina īstenot Projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.”

2019./2020. mācību gada 1. semestrī atbalstu no Projekta līdzekļiem saņēma 55 izglītojamie. Izglītojamie saņēma atbalstu mācību pārtraukšanas ekonomisko risku mazināšanai, t.i., atbalsts ēdināšanas nodrošināšanā, nodrošināti individuālie mācību līdzekļi un kompensēti transporta un naktsmītnes izdevumi. Izglītojamie saņēma arī konsultatīvo atbalstu. Projekta pedagogi ir uzsākuši 1. semestra Individuālo atbalsta plānu izvērtēšanu.

Šajā mācību gadā Rēzeknes tehnikums uzsāka Projekta PuMPuRS jaunu aktivitāšu ieviešanu pedagogiem, nodrošinot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas izveidi. Projekta ietvaros pedagogiem tika sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī pilnveidot prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem. Projekta darbnīcās piedalījās 22 tehnikuma pedagogi, izglītības metodiķi un administrācijas pārstāvji. Darbnīcas tika īstenotas 3 moduļos, 2 mācību dienās (2019. gada 15. oktobrī un 10. decembrī). Starp tikšanās reizēm pedagogiem bija paredzēts individuāli veicams uzdevums. Par dalību darbnīcu apmācības sistēmā, pedagogi saņems Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu apliecību par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos. Arī 2019./2020. mācību gada 2. semestrī, Rēzeknes tehnikuma pedagogi plāno piedalīties profesionālās kompetences pilnveides programmu īstenošanā.

 ESF   IKVD

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.4. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.