Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

SAM 8.3.4.

Darbs projektā turpinās.

 Pumpurs

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Rēzeknes tehnikumā 2018./2019. mācību gadā tiek īstenots Izglītības Kvalitātes Valsts dienesta vadīts Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai.” 

Tehnikuma pedagogi kopā ar izglītojamajiem mācību pusgadu sākumā (septembrī un janvārī) sastāda individuālos atbalsta plānus, kuri tiek īstenoti mācību pusgada laikā. Individuālā atbalsta plānā izglītojamajiem var būt paredzēti šādi atbalsta pasākumi:

  1. konsultācijas mācību priekšmetos zināšanu uzlabošanai;
  2. skolas psihologa konsultācijas;
  3. atbalsts pusdienu nodrošinājumam;
  4. sabiedriskā transporta izdevumu kompensācija;
  5. maksas par dienesta viesnīcas izdevumiem kompensācija;
  6. mācību procesam nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu nodrošinājums u.c.

Ņemot vērā to, ka izglītojamajiem, kuri mācās Rēzeknes tehnikumā, ir nepieciešama daudzveidīga palīdzība sekmīgai mācību procesa norisei, projektā īstenotās aktivitātes ir vērā ņemams atbalsts mācību procesa īstenošanā gan pašiem izglītojamajiem, gan tehnikuma pedagogu kolektīvam. Nozīmīgi ir arī tas, ka izglītojamais var tikt iekļauts projekta aktivitātēs ne tikai mācību pusgada sākumā, bet arī mācību pusgada laikā.

2018./2019. mācību gada 1. pusgadā individuālā atbalsta plāni tika sastādīti 97 izglītojamajiem, 2. pusgadā projektā ir iesaistīti 73 izglītojamie.

 ESF   IKVD

Aktīvā pozīcija: Sākums Tehnikums Projekti SAM 8.3.4. Darbs projektā turpinās.